Tag: triệt lông mặt

Vùng mặt

Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để loại bỏ những sợi lông vừa đen ...